Adatkezelési tájékoztató az IPmindenkinek.hu honlap látogatói számára


A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (a továbbiakban: SZTNH) kiemelt figyelmet fordít arra, hogy az IPmindenkinek.hu oldal működtetése során az Európai Unió adatvédelmi rendeletének (a továbbiakban: GDPR), a magyar adatvédelmi törvénynek és az egyéb jogszabályoknak, valamint az Európai Adatvédelmi Testület iránymutatásainak és a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság által kialakított adatvédelmi gyakorlatnak megfelelően, az adatvédelemhez kapcsolódó fontosabb nemzetközi ajánlásokat is figyelembe véve járjon el.

Az SZTNH ezúton tájékoztatja az IPmindenkinek.hu honlap látogatóit az általa folytatott adatkezelési gyakorlatról.

1. A személyes adatok adatkezelője
Az adatkezelő
megnevezése: Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala
székhelye: 1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 7.
postacíme: 1438 Budapest, pf. 415.
telefonszáma: 06-1/312-4400
e-mail címe: sztnh@hipo.gov.hu

2. Az SZTNH adatvédelmi tisztviselőjének neve és elérhetőségei
Az adatvédelmi tisztviselő
neve: dr. Hegedüs Krisztina
e-mail címe: adatvedelem@hipo.gov.hu
telefonszáma: 06-1/312-4400
postacíme: 1438 Budapest, pf. 415.

3. Az érintett személyes adatok forrása és kategóriái, az adatkezelés célja, jogalapja és kezelésének időtartama
Az SZTNH részére az adatokat az érintett személy biztosítja.
- a személyes adatok kategóriái
az érintett vezetékneve, utóneve, e-mail címe, valamint az általa megadott egyéb személyes adatok
- az adatkezelés célja
kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás az érintettel, beleértve az általa kért információ megadását is
- az adatkezelés jogalapja
az érintett személy hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja
- az adatkezelés időtartama
az adatkezelés az érintett által adott hozzájárulás visszavonásáig, de legfeljebb öt évig tart
a hozzájárulás visszavonása nem érinti az azt megelőző adatkezelés jogszerűségét

Az SZTNH az IPmindenkinek.hu honlapon statisztikakészítő szoftvert nem alkalmaz.

4. Cookie-kkal kapcsolatos tájékoztatás
Az SZTNH az IPmindenkinek.hu honlapon egy, a honlap használatához elengedhetetlen működési célú cookie-t használ, amennyiben azt az érintett a böngészője beállításaival lehetővé tette. A cookie telepítését az érintett – a számítógépe beállításainak megváltoztatásával – bármikor megtilthatja, illetve a cookie-t a gépéről bármikor eltávolíthatja; ennek hiányában a cookie egy nap elteltével törlődik.

5. A személyes adatok címzettjei, adattovábbítás
Az SZTNH az IPMindenkinek.hu honlap működtetéséhez vállalkozót (adatfeldolgozót) vesz igénybe.
Az adatfeldolgozó
megnevezése: Két Zsiráf Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
cégjegyzékszáma: 10904754-2-41
székhelye: 1036 Budapest, Dereglye utca 5.

Az adatfeldolgozó feladata a honlap üzemeltetése, amely során a 3. pontban írt személyes adatokat az SZTNH utasításainak megfelelően kezeli.

Az SZTNH a személyes adatokat nem továbbítja más adatkezelő részére, harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére. Amennyiben bíróság vagy más hatóság előtt eljárás indult, amelynek keretében szükségessé válik a személyes adatok továbbítása a bíróság vagy a hatóság felé, úgy abban az esetben a bíróság vagy a hatóság is hozzáférhet a személyes adatokhoz.

6. Automatizált döntéshozatal
Az SZTNH az IPmindenkinek.hu honlap kapcsán automatizált döntéshozatali eljárást nem alkalmaz.

7.  A személyes adatok szolgáltatásának kötelező jellege, elmaradásának következményei
A 3. pontban írt személyes adatok szolgáltatása az SZTNH-ra vonatkozó jogszabályi előíráson alapul. Az adatok szolgáltatásának elmaradása …..

A 4. pontban írt cookie használata az érintett hozzájárulásán alapszik, amelyet az érintett nem köteles megadni, de annak elmaradása a honlap használatát megnehezítheti, esetlegesen lehetetlenné teheti.

8. Az adatkezeléssel kapcsolatos érintetti jogok
a) Az érintett személynek az adatkezeléssel kapcsolatos jogai

Amennyiben az érintett személy a SZTNH által végzett adatkezeléssel kapcsolatban kérelmet nyújt be, az SZTNH legkésőbb annak a beérkezését követő naptól számított egy hónapon belül tájékoztatja őt az általa hozott intézkedésekről vagy azok elmaradásának okairól, ez utóbbi esetben egyben tájékoztatást adva az érintettnek panaszbenyújtási és jogorvoslati jogáról is. Amennyiben az SZTNH-hoz érkezett kérelmek bonyolultsága vagy száma ezt indokolja, az SZTNH a határidőt legfeljebb további két hónappal meghosszabbíthatja. A határidő meghosszabbításáról és annak okáról az SZTNH a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül az érintettet tájékoztatja.

Az érintett jogainak védelme és az adatbiztonság követelményeinek teljesülése érdekében az SZTNH minden esetben meggyőződik az érintett és a joggyakorláshoz kapcsolódó személy személyazonosságának egyezőségéről, ehhez szükség esetén további információk nyújtását kéri.

b) A hozzáféréshez való jog
Az érintett jogosult tájékoztatást kapni az SZTNH-tól arra vonatkozóan, hogy folyamatban van-e a személyes adatainak kezelése, és amennyiben igen, jogosult megismerni különösen
- az adatkezelés céljait;
- a kezelt személyes adatok kategóriáit;
- azon címzetteket vagy címzettek kategóriáit, akikkel vagy amelyekkel az SZTNH a személyes adatokat közölte vagy közölni fogja (szükség esetén beleértve az adattovábbítás garanciáit is);
- a személyes adatok tárolásának tervezett időtartamát vagy ezen időtartam meghatározásának szempontjait;
- azon jogát, hogy kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, továbbá tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
- a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogát;
ha az adatok nem tőle származnak, azok forrását.

Az SZTNH erre irányuló kérésre az általa kezelt személyes adatok vagy az azokat tartalmazó dokumentum másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja, amennyiben az nem érinti hátrányosan mások jogait és szabadságát. A másolatkérést első alkalommal ingyenesen teljesíti, azt követően annak teljesítéséért az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű díjat számol fel vagy a másolat kiadását megtagadja.

c) A helyesbítéshez való jog
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az SZTNH helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, továbbá – figyelembe véve az adatkezelés célját is – jogosult arra is, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését.

d) A törléshez való jog
Az érintett jogosult kérni személyes adatai törlését, de az erre irányuló kérelmet az SZTNH kizárólag abban az esetben teljesíti, amennyiben a törölni kért adatok az SZTNH közérdekű vagy az SZTNH-ra ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtásához, jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez nem szükségesek.

e) Az adatkezelés korlátozásához való jog
- Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a személyes adatai kezelését az SZTNH korlátozza, amennyiben
az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát (ebben az esetben az SZTNH arra az időre korlátozza a személyes adatok kezelését, amíg azok pontosságát ellenőrzi);
- az adatkezelés jogellenes, de az arra jogosult személy az adatok törlését ellenezve azok felhasználásának korlátozását kéri;
- az SZTNH-nak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett személy igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
- az adatkezelés az SZTNH közérdekű vagy közhatalmi jogosítványainak gyakorlásán alapszik, és az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen (ebben az esetben az SZTNH arra az időre korlátozza a személyes adatok kezelését, amíg megállapításra kerül, hogy az SZTNH jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben).

A korlátozás alá eső személyes adatokat az SZTNH – a tárolás kivételével – csak az érintett hozzájárulásával, továbbá jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, illetve az Európai Unió vagy valamely tagállam fontos közérdekéből kezeli.

Az SZTNH azt a személyt, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

f) Az adathordozáshoz való jog
Figyelemmel az adatkezelés jogalapjára, az érintettet nem illeti meg az adathordozhatósághoz való jog.

g) A tiltakozáshoz való jog
Az érintett jogosult arra, hogy tiltakozzon a személyes adatai kezelése ellen, ha álláspontja szerint az SZTNH személyes adatát a jelen tájékoztatóban megjelölt céllal összefüggésben nem megfelelően kezelné. Az SZTNH a tiltakozás ellenére jogosult az adatok további kezelésére, amennyiben az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

h) A panaszhoz és jogorvoslathoz való jog
Ha az érintett úgy véli, hogy az SZTNH adatkezelése következtében sérültek a jogai, akkor
- panaszt nyújthat be az SZTNH-hoz az alábbi elérhetőségek valamelyikén: 1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 7, levelezési cím: 1438 Budapest, Pf. 415., központi telefonszám: +36-1/312-4400, központi fax szám: +36-1/474-5534, központi e-mail cím: sztnh@hipo.gov.hu, az adatvédelmi tisztviselő e-mail címe: adatvedelem@hipo.gov.hu;
- adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulhat, amely soron kívül jár el. A keresetlevél benyújtható az SZTNH székhelye szerint illetékes Fővárosi Törvényszékhez (1055 Budapest, Markó utca 27, telefonszám: +36-1/354-6000, honlap: https://fovarositorvenyszek.birosag.hu/), vagy az érintett lakóhelye, tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékhez, amely megkereshető az alábbi honlapon: https://birosag.hu/torvenyszekek;
- panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz is fordulhat (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11, levelezési cím: 1374 Budapest, Pf. 603., telefonszám: +36-1/391-1400, fax szám: +36-1/391-1410, e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu, holnap elérhetősége: https://www.naih.hu/).

 

Image

1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 7.
Tel.: (1) 312 4400, Fax: (1) 474 5534
Levélcím: 1438 Budapest, Pf. 415.
E-mail: sztnh@hipo.gov.hu

Sajtó elérhetőség:
Gyulasi Georgina
Tel: +36 30 298-4646
E-mail: georgina.gyulasi@hipo.gov.hu

face logo insta Youtube logo

Keresés

Cookie használat
Weboldalunkon / Honlapunkon cookie-kat használunk, melyek célja, hogy teljesebb körű szolgáltatásokat nyújtsunk látogatóinknak. Az Elfogadom gombbal hozzájárulását adja ezek használatához. További információkat a cookie-król az Adatkezelési tájékoztatónkban talál.