Adatkezelési tájékoztató az IPmindenkinek.hu honlap látogatói számára

(Hatályos: 2024. január 23-tól) 

 

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (a továbbiakban: SZTNH) kiemelt figyelmet fordít arra, hogy az IPmindenkinek.hu oldal működtetése során az Európai Unió adatvédelmi rendeletének (a továbbiakban: GDPR), a magyar adatvédelmi törvénynek és az egyéb jogszabályoknak, valamint az Európai Adatvédelmi Testület iránymutatásainak és a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság által kialakított adatvédelmi gyakorlatnak megfelelően, az adatvédelemhez kapcsolódó fontosabb nemzetközi ajánlásokat is figyelembe véve járjon el.

Az SZTNH ezúton tájékoztatja az IPmindenkinek.hu honlap látogatóit az általa folytatott adatkezelési gyakorlatról.

1. A személyes adatok adatkezelője

Az adatkezelő

 • megnevezése: Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala
 • székhelye: 1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 7.
 • postacíme: 1438 Budapest, pf. 415.
 • telefonszáma: 06-1/312-4400
 • e-mail címe: sztnh@hipo.gov.hu

A YouTube videómegosztó portálon közzétett videók tekintetében közös adatkezelőnek minősül az SZTNH és a Google Ireland Limited (elérhetőségei a 7. pontban).

 

2. Az SZTNH adatvédelmi tisztviselőjének neve és elérhetőségei

Az adatvédelmi tisztviselő

 • neve: dr. Hegedüs Krisztina
 • e-mail címe: adatvedelem@hipo.gov.hu
 • telefonszáma: 06-1/312-4400
 • postacíme: 1438 Budapest, pf. 415.

 

3. Az érintett személyes adatok kategóriái és forrása, az adatkezelés célja, jogalapja és kezelésének időtartama

3.1.

a személyes adatok kategóriái

az érintett vezetékneve, utóneve, e-mail címe, valamint az általa megadott egyéb személyes adatok

az adatok forrása

az adatokat az érintett személy biztosítja az SZTNH részére

az adatkezelés célja

kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás az érintettel, beleértve az általa kért információ megadását is

az adatkezelés jogalapja

az érintett személy hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja)

az adatkezelés időtartama

az adatkezelés az érintett által adott hozzájárulás visszavonásáig, de legfeljebb öt évig tart; a hozzájárulás visszavonása nem érinti az azt megelőző adatkezelés jogszerűségét

 

3.2.

a személyes adatok kategóriái

a honlaplátogatáshoz köthető személyes és statisztikai adatok [az internetes kapcsolat létesítésére és fenntartására tekintettel a használt böngészőprogram típusával, az internetprotokoll-címmel (nem teljes IP-cím, portszám), a domainnévvel (URL), a látogatás dátumával, a megtekintett oldalak listájával és az ott végzett tevékenységgel kapcsolatosan automatikusan képződő, személyes adatnak minősülő technikai adatok (naplózási adatok)]

az SZTNH nyomkövető technikát nem alkalmaz

az adatok forrása

az adatokat az érintett személy biztosítja az SZTNH részére

az adatkezelés célja

a honlap fejlesztéséhez, a látogatottsággal és használattal kapcsolatos elemzések elvégzéséhez szükséges statisztikai információk gyűjtése (statisztikai cél), továbbá az esetleges visszaélések megakadályozása vagy felderítésének lehetővé tétele (információbiztonsági cél)

az adatkezelés jogalapja

a statisztikai célú adatkezelés jogalapja az érintett személy hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja)

az információbiztonsági célú adatkezelés jogalapja a közérdekű adatkezelés (az adatkezelés a közérdekű feladatok végrehajtásához szükséges; GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontja, figyelemmel a 2013. évi L. törvény rendelkezéseire)

az adatkezelés időtartama

az adatkezelés statisztikai célból egy évig, információbiztonsági célból nyolc évig történik

a statisztikai, személyes adatot nem tartalmazó adatok kezelése ezt követően is megvalósul

 

4. Cookie-kkal kapcsolatos tájékoztatás

A cookie olyan kisméretű adatfile, amely többféle célt szolgálhat. Az IPmindenkinek.hu honlap használatához annak működéséhez szükséges és a munkamenetet támogató, valamint analitikai célú és a cookie-nyilatkozatot rögzítő cookie-k kapcsolódnak. A működést és a munkamenetet támogató cookie a honlap működéséhez szükséges, anélkül az IPmindenkinek.hu honlap nem működik. A többi cookie telepítéséhez az érintett hozzájárulása szükséges, amelyet nem köteles megadni. Ezen cookie-k telepítését az érintett – a számítógépe beállításainak megváltoztatásával – bármikor megtilthatja, illetve a cookie-kat a gépéről bármikor eltávolíthatja.

Az SZTNH az IPmindenkinek.hu honlapon az alábbi cookie-kat használja:

 • a honlap használatához elengedhetetlen működési célú cookie-t, amely a munkamenet végén törlődik,
 • a cookie-használathoz való hozzájárulásra vonatkozó döntést rögzítő cookie-t, amely egy nap elteltével törlődik,
 • a honlaplátogatók megkülönböztetésére és az IPmindenkinek.hu honlap használatának megismerésére szolgáló, statisztikai célú cookie-t, amely egy év elteltével törlődik,
 • az oldalmegtekintések statisztikai adatainak rögzítésére szolgáló cookie-t, amely egy év elteltével törlődik.

5. A személyes adatok címzettjei, adattovábbítás

Az SZTNH az IPMindenkinek.hu honlap működtetéséhez adatfeldolgozót nem vesz igénybe; a statisztikai célú adatelemzéshez a Google Analytics használata révén a Google LLC adatfeldolgozói tevékenységét veszi igénybe. Az adatfeldolgozó

 • megnevezése: Meta Platforms Ireland Limited
 • székhelye: 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour Dublin 2 Ireland
 • honlapjának elérhetősége: https://about.meta.com/

Az SZTNH informatikai rendszereiben keletkező hiba vagy más probléma esetén a személyes adatokat tartalmazó rendszerekhez az SZTNH érintett munkatársain túl hozzáférhetnek a hivatali informatikai infrastruktúra egyes üzemeltetési feladatainak ellátását biztosító adatfeldolgozó erre feljogosított munkatársai is. Az adatfeldolgozó

 • megnevezése: Novell Professzionális Szolgáltatások Magyarország Kft.
 • székhelye: 1117 Budapest, Neumann János utca 1. A épület II. emelet
 • honlapjának elérhetősége: https://www.npsh.hu/

Az SZTNH által végzendő, információbiztonsági célú logelemzésben részt vesznek az ezzel megbízott adatfeldolgozó erre feljogosított munkatársai is. Az adatfeldolgozó

 • megnevezése: Invitech ICT Services Kft.
 • székhelye: 2040 Budaörs, Edison utca 4.
 • honlapjának elérhetősége: https://www.invitech.hu/

Az SZTNH a személyes adatokat nem továbbítja más adatkezelő részére, harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére. Amennyiben bíróság vagy más hatóság előtt eljárás indult, amelynek keretében szükségessé válik a személyes adatok vagy az azokat tartalmazó dokumentumok továbbítása a bíróság vagy a hatóság felé, úgy abban az esetben a bíróság vagy a hatóság is hozzáférhet a személyes adatokhoz.

6. Adatbiztonság
Az érintett személyes adatainak megismerésére az SZTNH munkatársai és adatfeldolgozói a munka- vagy feladatkörükbe tartozó feladatok teljesítéséhez szükséges mértékben jogosultak. Az SZTNH megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely a személyes adatok biztonságát garantálja.

Szervezési intézkedések
Az SZTNH az informatikai rendszereihez hozzáférést személyhez köthető jogosultsággal teszi lehetővé. A hozzáférések kiosztásánál érvényesül a „szükséges és elégséges jogok elve”, azaz az SZTNH informatikai rendszereit és szolgáltatásait minden felhasználó csak a feladatainak ellátásához szükséges mértékben, az ezeknek megfelelő jogosultságokkal és a szükséges időtartamig használhatja. Az informatikai rendszerekhez és szolgáltatásokhoz hozzáférési jogot csak az a személy kaphat, aki biztonsági vagy egyéb (pl. összeférhetetlenségi) okokból nem esik korlátozás alá, valamint rendelkezik az annak biztonságos használatához szükséges szakmai, üzleti és információbiztonsági ismeretekkel.

Az SZTNH-t és adatfeldolgozóit szigorú titoktartási szabályok kötik, és a tevékenységük során ezek szerint a titoktartási szabályok szerint kötelesek eljárni.

Technikai intézkedések
Az SZTNH az adatokat saját eszközökön, adatközpontban tárolja. Az adatokat tároló informatikai eszközöket az SZTNH elhatároltan, külön zárt, riasztórendszerrel ellátott szerverteremben tárolja, többlépcsős, jogosultság ellenőrzéshez kötött beléptető rendszerrel védetten.

Az SZTNH többszintű, tűzfalas védelemmel védi a belső hálózatát. Az alkalmazott nyilvános hálózatok belépési pontjain mindenhol, minden esetben hardveres határvédelmi eszköz (tűzfal) helyezkedik el. Az adatokat az SZTNH több szerveren tárolja, hogy védje azokat az informatikai eszköz meghibásodásából fakadó megsemmisüléstől, elvesztéstől, sérüléstől, a jogellenes megsemmisítéstől.

Az SZTNH többszintű, aktív, komplex kártékony kódok elleni védelemmel (pl. vírusvédelem) védi belső hálózatait a külső támadásoktól. Az SZTNH által működtetett informatikai rendszerekhez, adatbázisokhoz az elengedhetetlen külső elérést titkosított adatkapcsolaton keresztül valósítja meg (VPN).

Az SZTNH mindent megtesz azért, hogy informatikai eszközei, szoftverei folyamatosan megfeleljenek a piaci működésben általánosan elfogadott technológiai megoldásoknak.

Az SZTNH a fejlesztések során olyan rendszereket alakít ki, amelyekben a naplózás révén kontrollálhatók és nyomon követhetők a végzett műveletek, és észlelhetők a bekövetkezett incidensek (például a jogosulatlan hozzáférés).

7. Az adatkezeléssel kapcsolatos érintetti jogok

A YouTube adatkezelésével kapcsolatban az alábbi oldalon érhetők el további információk: https://policies.google.com/privacy, illetve az esetleges kérdéseket a Google Ireland Limited adatvédelmi tisztviselőjének lehetséges eljuttatni az alábbi felületen szereplő űrlap kitöltésével: https://support.google.com/cloud/contact/dpo.

 

Az SZTNH adatkezelésével kapcsolatos érintetti jogok

a) Az érintett személynek az adatkezeléssel kapcsolatos jogai

Amennyiben az érintett személy a SZTNH által végzett adatkezeléssel kapcsolatban kérelmet nyújt be, az SZTNH legkésőbb annak a beérkezését követő naptól számított egy hónapon belül tájékoztatja őt az általa hozott intézkedésekről vagy azok elmaradásának okairól, ez utóbbi esetben egyben tájékoztatást adva az érintettnek panaszbenyújtási és jogorvoslati jogáról is. Amennyiben az SZTNH-hoz érkezett kérelmek bonyolultsága vagy száma ezt indokolja, az SZTNH a határidőt legfeljebb további két hónappal meghosszabbíthatja. A határidő meghosszabbításáról és annak okáról az SZTNH a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül az érintettet tájékoztatja.

Az érintett jogainak védelme és az adatbiztonság követelményeinek teljesülése érdekében az SZTNH minden esetben meggyőződik az érintett és a joggyakorláshoz kapcsolódó személy személyazonosságának egyezőségéről, ehhez szükség esetén további információk nyújtását kéri.

b) A hozzáféréshez való jog

Az érintett jogosult tájékoztatást kapni az SZTNH-tól arra vonatkozóan, hogy folyamatban van-e a személyes adatainak kezelése, és amennyiben igen, jogosult megismerni különösen

 • az adatkezelés céljait;
 • a kezelt személyes adatok kategóriáit;
 • azon címzetteket vagy címzettek kategóriáit, akikkel vagy amelyekkel az SZTNH a személyes adatokat közölte vagy közölni fogja (szükség esetén beleértve az adattovábbítás garanciáit is);
 • a személyes adatok tárolásának tervezett időtartamát vagy ezen időtartam meghatározásának szempontjait;
 • azon jogát, hogy kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, továbbá tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
 • a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogát;
 • ha az adatok nem tőle származnak, azok forrását.

Az SZTNH erre irányuló kérésre az általa kezelt személyes adatok vagy az azokat tartalmazó dokumentum másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja, amennyiben az nem érinti hátrányosan mások jogait és szabadságát. A másolatkérést első alkalommal ingyenesen teljesíti, azt követően annak teljesítéséért az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű díjat számol fel vagy a másolat kiadását megtagadja.

c) A helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az SZTNH helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, továbbá – figyelembe véve az adatkezelés célját is – jogosult arra is, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését.

d) A törléshez való jog

Az érintett jogosult kérni személyes adatai törlését, amely kérelmet az SZTNH teljesíti, amennyiben nem áll fenn az alábbi indokok valamelyike: a törölni kért adatok a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlásához; uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítéséhez, az SZTNH közérdekű vagy az SZTNH-ra ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtásához; a népegészségügy területét érintő közérdekből; közérdekű archiválás, tudományos vagy történeti kutatás vagy statisztikai célból; illetve jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez szükségesek.

e) Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a személyes adatai kezelését az SZTNH korlátozza, amennyiben

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, de az arra jogosult személy az adatok törlését ellenezve azok felhasználásának korlátozását kéri;
 • az SZTNH-nak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett személy igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 • az adatkezelés az SZTNH közérdekű vagy közhatalmi jogosítványainak gyakorlásán alapszik, és az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen.

A korlátozás alá eső személyes adatokat az SZTNH – a tárolás kivételével – csak az érintett hozzájárulásával, továbbá jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, illetve az Európai Unió vagy valamely tagállam fontos közérdekéből kezeli.

Az SZTNH azt a személyt, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

f) Az adathordozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az SZTNH rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, illetve hogy azt kérje, hogy az előzőekben említett adatokat az SZTNH másik adatkezelő részére továbbítsa, amennyiben az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontján alapszik, és kezelése automatizált módon történik.

E jog gyakorlása nem sértheti a törléshez és az elfeledtetéshez való jogot.

E jog nem gyakorolható, amennyiben az adatkezelés közérdekű vagy SZTNH-ra ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.

E jog gyakorlása nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

g) A tiltakozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon a személyes adatai kezelése ellen, amennyiben az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) pontján alapszik, ha az érintett álláspontja szerint az SZTNH személyes adatát a jelen tájékoztatóban megjelölt célokkal összefüggésben nem megfelelően kezelné. Az SZTNH a tiltakozás ellenére jogosult az adatok további kezelésére, amennyiben az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

8. Joggyakorlás az érintett halála után

Az érintett halálát követő öt éven belül a hozzáféréshez, a helyesbítéshez, a törléshez, az adatkezelés korlátozásához, illetve a tiltakozáshoz való jogokat az a személy gyakorolhatja, akit az érintett ügyintézési rendelkezéssel, illetve közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban az SZTNH-nál tett nyilatkozattal meghatalmazott.

Nyilatkozat hiányában a helyesbítéshez és tiltakozáshoz, valamint – ha az adatkezelés már az érintett életében is jogellenes volt, vagy az adatkezelés célja az érintett halálával megszűnt – a törléshez és az adatkezelés korlátozásához fűződő jogokat az érintett azon közeli hozzátartozója (házastárs; egyeneságbeli rokon; örökbefogadott-, mostoha- és nevelt gyermek; örökbefogadó-, mostoha- és nevelőszülő; valamint testvér) érvényesítheti, aki ezt a jogosultságot elsőként gyakorolja.

A jogokat érvényesítő személy köteles az érintett halálának tényét és idejét halotti anyakönyvi kivonattal vagy bírósági határozattal, valamint saját személyazonosságát és szükség esetén közeli hozzátartozói minőségét közokirattal igazolni.

A jogokat érvényesítő személyt ezt követően az érintett részére megállapított jogok illetik meg, illetve kötelezettségek terhelik.

9. A panaszhoz és jogorvoslathoz való jog

Ha az érintett úgy véli, hogy az SZTNH adatkezelése következtében sérültek a jogai, akkor

 • panaszt nyújthat be az SZTNH-hoz az alábbi elérhetőségek valamelyikén: 1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 7, levelezési cím: 1438 Budapest, Pf. 415., központi telefonszám: +36-1/312-4400, központi fax szám: +36-1/474-5534, központi e-mail cím: sztnh@hipo.gov.hu, az adatvédelmi tisztviselő e-mail címe: adatvedelem@hipo.gov.hu;
 • adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulhat, amely soron kívül jár el. A keresetlevél benyújtható az SZTNH székhelye szerint illetékes Fővárosi Törvényszékhez (1055 Budapest, Markó utca 27, telefonszám: +36-1/354-6000, honlap: https://fovarositorvenyszek.birosag.hu/), vagy az érintett lakóhelye, tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékhez, amely megkereshető az alábbi honlapon: https://birosag.hu/torvenyszekek;
 • panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz is fordulhat (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11, levelezési cím: 1374 Budapest, Pf. 603., telefonszám: +36-1/391-1400, fax szám: +36-1/391-1410, e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap elérhetősége: https://www.naih.hu/).
Image

1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 7.
Tel.: (1) 312 4400, Fax: (1) 474 5534
Levélcím: 1438 Budapest, Pf. 415.
E-mail: sztnh@hipo.gov.hu

Sajtó elérhetőség:
Vékony Zsolt
E-mail:
zsolt.vekony@hipo.gov.hu
kommunikacio@hipo.gov.hu

face logo insta Youtube logo

Keresés

Cookie használat
Weboldalunkon / Honlapunkon cookie-kat használunk, melyek célja, hogy teljesebb körű szolgáltatásokat nyújtsunk látogatóinknak. Az Elfogadom gombbal hozzájárulását adja ezek használatához. További információkat a cookie-król az Adatkezelési tájékoztatónkban talál.